მისამართი: ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზ. N 52, 0108
E-Mail: info@youngscientists.org.ge