მისამართი: ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზ. N 52, 0108
E-Mail: youngscientists@science.org.ge