სამეცნიერო-პოპულარულ ლექციები საჯარო და კერძო სკოლებში

პირველი კლასიკური გიმნაზია

გიორგი სიორიძე

ჩვენი უფლებები - სახელმწიფოს ვალდებულება

გიორგი ბერიძე
საქართველოს გეოლოგიური აგებულება და სასარგებლო წიაღისეული რესურსები
ვახტანგ ჭარაია
საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ოცი წელი და სამომავლო პერსპექტივები
ლადო ბარამიძე
რატომ ბიოლოგია?
მარიკა შავლაყაძე
მეცნიერება მინის მიღმა